Lịch sử lấy OTP
...111 mua 12 GPMLogin crack... - 240.000đ 26 phút trước
...116 mua 4 Tool reg Tiktok... - 400.000đ 1 tiếng trước
...up1 mua 4 GPMLogin crack... - 80.000đ 1 tiếng trước
...yen mua 12 Tool reg Tiktok... - 1.200.000đ 1 tiếng trước
...6vn mua 22 Tool reg Tiktok... - 2.200.000đ 1 tiếng trước
...tle mua 19 GPMLogin crack... - 380.000đ 2 tiếng trước
...102 mua 8 Tool reg Tiktok... - 800.000đ 2 tiếng trước
...h94 mua 11 Phần mềm reg Facebook Orbita browser... - 220.000đ 2 tiếng trước
...122 mua 4 Tool reg Tiktok... - 400.000đ 2 tiếng trước
...99v mua 11 Phần mềm reg Facebook Orbita browser... - 220.000đ 2 tiếng trước
...h5s mua 13 GPMLogin crack... - 260.000đ 2 tiếng trước
...lqk mua 1 Tool reg Tiktok... - 100.000đ 2 tiếng trước
...988 mua 27 Phần mềm reg Facebook Orbita browser... - 540.000đ 2 tiếng trước
...art mua 20 Phần mềm reg Facebook Orbita browser... - 400.000đ 3 tiếng trước
...gpq mua 10 Phần mềm reg Facebook Orbita browser... - 200.000đ 3 tiếng trước
...der mua 1 Tool reg Tiktok... - 100.000đ 3 tiếng trước
...hsg mua 18 GPMLogin crack... - 360.000đ 3 tiếng trước
...121 mua 22 Tool reg Tiktok... - 2.200.000đ 3 tiếng trước
...pot mua 17 Tool reg Tiktok... - 1.700.000đ 3 tiếng trước
...nhu mua 9 GPMLogin crack... - 180.000đ 4 tiếng trước
API
	
											
MAIL CODE OTP
Domain: shopclone.info | shoptokuda.com| 1stmail.online
url: https://kimochi.pw/otp/otp.php?email=[email protected]&token=yourtoken
Method: GET
Result: {"messages":[{"from":"[email protected]","to":"[email protected]","code":"60562","balance":"100000"}]}
Ghi chú: Trừ thẳng vào tài balance tài khoản
Token: lấy tại giao diện quản lí tài khoản
Phí dịch vụ: 100đ/code. Nhận confirm code, forgot... không giới hạn
	
											
PROXY 4G
url: https://kimochi.pw/proxy/reset?token=TOKEN_CUA_BAN&proxy=ip:port
Method: GET
Thành công: {'status':'success'}
Thất bại: {'status':"error",'msg':'msg trả lỗi'}
Token: lấy tại giao diện quản lí tài khoản
	
							Code Reset IP mẫu python			
											

import requests
import timedef send_request():
	base_url = "https://kimochi.pw/proxy/reset?token=TOKEN_CUA_BAN&proxy=IP:PORT"
	headers = {
		"accept": "application/xml, text/xml, */*; q=0.01",
		"accept-language": "en-US,en;q=0.9,vi;q=0.8",
		"content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
	}
	response = requests.get(base_url, headers=headers)  
	return response

if __name__ == "__main__":
	try:
		while True:
			send_request()           
			print("Request sent")
			time.sleep(180)  
	except KeyboardInterrupt:
		print("Script terminated by user.")