Lịch sử lấy OTP
...n01 mua 1 Rom Samsung S7 S9 Note 8 Note 9 Note 9 plus - 2 ngày trước
...003 mua 1 Code Like chéo, TDS - 4 ngày trước
...m26 mua 1 Rom Samsung S7 S9 Note 8 Note 9 Note 9 plus - 2 tuần trước
...m26 mua 1 Hướng dẫn mod rom auto bật adb - 2 tuần trước
...der mua 1 Rom Samsung S7 S9 Note 8 Note 9 Note 9 plus - 3 tuần trước
...der mua 1 Code API momo - 4 tuần trước
...eem mua 1 Rom Samsung S7 S9 Note 8 Note 9 Note 9 plus - 4 tuần trước
...aha mua 1 Rom Samsung S7 S9 Note 8 Note 9 Note 9 plus - 4 tuần trước
...aha mua 1 ROM Samsung j7 Pro Lineage OS (Mod by Đào Mai) - 4 tuần trước
...nq1 mua 1 Proxy Xoay Tiktok... - 105.000đ 1 tháng trước
...123 mua 8 Proxy Xoay Tiktok... - 840.000đ 1 tháng trước
...tv2 mua 13 Proxy Xoay Tiktok... - 1.365.000đ 1 tháng trước
...006 mua 6 Proxy Xoay Wan... - 90.000đ 1 tháng trước
...ool mua 5 Proxy nuôi tài khoản FB... - 500.000đ 1 tháng trước
...cuk mua 30 Proxy Xoay Wan... - 450.000đ 1 tháng trước
...ike mua 27 Proxy Xoay Wan... - 405.000đ 1 tháng trước
...799 mua 1 Proxy nuôi tài khoản FB... - 100.000đ 1 tháng trước
...777 mua 10 Proxy nuôi tài khoản FB... - 1.000.000đ 1 tháng trước
...ong mua 19 Proxy Xoay Wan... - 285.000đ 1 tháng trước
...asn mua 28 Proxy Xoay Tiktok... - 2.940.000đ 1 tháng trước
API
	
											
MAIL CODE OTP
Domain: shopclone.info | shoptokuda.com| 1stmail.online
url: https://kimochi.pw/otp/otp.php?email=[email protected]&token=yourtoken
Method: GET
Result: {"messages":[{"from":"[email protected]","to":"[email protected]","code":"60562","balance":"100000"}]}
Ghi chú: Trừ thẳng vào tài balance tài khoản
Token: lấy tại giao diện quản lí tài khoản
Phí dịch vụ: 100đ/code. Nhận confirm code, forgot... không giới hạn
	
											
PROXY 4G
url: https://kimochi.pw/proxy/reset?token=TOKEN_CUA_BAN&proxy=ip:port
Method: GET
Thành công: {'status':'success'}
Thất bại: {'status':"error",'msg':'msg trả lỗi'}
Token: lấy tại giao diện quản lí tài khoản
	
							Code Reset IP mẫu python			
											

import requests
import timedef send_request():
	base_url = "https://kimochi.pw/proxy/reset?token=TOKEN_CUA_BAN&proxy=IP:PORT"
	headers = {
		"accept": "application/xml, text/xml, */*; q=0.01",
		"accept-language": "en-US,en;q=0.9,vi;q=0.8",
		"content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
	}
	response = requests.get(base_url, headers=headers)  
	return response

if __name__ == "__main__":
	try:
		while True:
			send_request()           
			print("Request sent")
			time.sleep(180)  
	except KeyboardInterrupt:
		print("Script terminated by user.")